Skip to main content

Pravidlá na ochranu osobných údajov

Pravidlá na ochranu osobných údajov

SILVERHAND Slovakei s.r.o., so sídlom Hričovská 7128/3, 921 01 Piešťany, IČO: 48 312 681, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37268/T („Silverhand“ alebo „my“)  chráni a rešpektuje vaše súkromie.

Tieto Pravidlá (spolu s ostatnými dokumentmi uvedenými v týchto Pravidlách) popisujú, aké Vaše osobné údaje zhromažďujeme a ako ich spracovávame.

Vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

 • Zhromažďujeme osobné údaje o vašich návštevách Internetovej stránky, okrem iného vrátane údajov o prevádzke, lokalizačné údaje, weblogy, obsah dotazníkov
  a kontaktných formulárov a iné komunikačné údaje a zdroje, ktoré navštevujete. Tieto zhromaždené osobné údaje vám v budúcnosti uľahčia návštevy Internetovej stránky, lebo budeme môcť navrhnúť Obsah, ktorý je pre Vás relevantný na základe miesta, z ktorého Internetovú stránku navštevujete.
 • Zhromažďujeme všetky informácie, ktoré nám poskytnete, keď použijete naše kontaktné formuláre (napríklad „Kontakt“, „Zašlite nám správu“, „Získajte aktuálne finančné správy“ alebo „Kontaktujte nás ohľadom spolupráce“) a najmä meno, priezvisko,
  e-mailovú adresu, telefónne číslo. Poskytnutie Vašich osobných údajov prostredníctvom našich kontaktných formulárov nie je zákonná ani zmluvná požiadavka, vezmite však na vedomie, že políčka označené hviezdičkou (*) sú povinné políčka, pretože tieto informácie potrebujeme na splnenie Vašej žiadosti alebo na odpoveď na Vašu žiadosť. Ostatné informácie alebo osobné údaje, o ktoré sa nami delíte pri vyplňovaní našich kontaktných formulárov, sú na Vašom výhradnom uvážení. Ak nás budete kontaktovať, uchováme si záznam takej korešpondencie.
 • Vaše osobné údaje používame na to, aby sme Vám zasielali priame marketingové oznámenia e-mailom, pokiaľ k tomu dáte výslovný súhlas (opt-in) v príslušnom kontaktnom formulári. Súhlas s prijímaním budúcich marketingových oznámení môžete kedykoľvek zrušiť (opt-out).
 • Môžeme rovnako uchovávať cookies, ako je uvedené podrobne v našich [Pravidlách pre Cookies] [http://silverhand.sk/pravidla-pre-cookies/]
   

Ako používame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame ich pre nasledujúce účely:

 • čo najlepšie prispôsobiť Obsah a zdroje Vašim preferenciám;
 • reagovať na Vaše žiadosti alebo otázky, pokiaľ nás kontaktujete.
 • zasielať Vám iné informácie, napr. o nastávajúcich udalostiach Silverhand alebo obchodné oznámenia Silverhand, ktoré by Vás mohli zaujímať;
 • aby nám pomohli vytvoriť, zverejniť a zlepšovať Obsah, aby pre Vás bol čo najrelevantnejší;
 • zaistiť, aby bol Obsah poskytovaný prostredníctvom Internetovej stránky prezentovaný čo najefektívnejšie pre Vás a pre Vaše zariadenie;
 • umožniť Vám zúčastniť sa pokročilých interaktívnych funkcionalít našej Internetovej stránky, pokiaľ sa tak rozhodnete;
 • ďalej rozvíjať a zlepšovať Internetovú stránku a systémy, aby Vám lepšie slúžili.

Naše používanie Vašich osobných údajov, ako je uvedené vyššie, povoľujú príslušné predpisy o ochrane osobných údajov vzhľadom na to, že:

 • je to nutné pre naše legitímne záujmy pri sledovaní vyššie uvedených účelov a Vaše súkromné záujmy v každom prípade nemajú prednosť pred týmito našimi záujmami;
 • sú v niektorých prípadoch nevyhnutné k tomu, aby sme plnili naše zákonné či regulačné povinnosti, ako napr. poskytovanie informácií verejným inštitúciám či regulačným alebo vládnym orgánom; alebo
 • sú v niektorých prípadoch nevyhnutné na splnenie úloh vo verejnom záujme, a pokiaľ používame osobitné kategórie osobných údajov nutných na vznik, uplatňovanie či bránenie zákonných nárokov alebo pokiaľ sa spracovávanie týka osobných údajov preukázateľne verejne známych;
 • sú za obmedzených okolností spracovávané s Vaším súhlasom, ktorý od vás priebežne dostávame, napr. keď si zvolíte, aby Vám boli zasielané marketingové oznámenia a správy prostredníctvom e-mailu.
   

Nečiníme automatické rozhodnutia založené výhradne na automatizovanom spracovávaní, vrátane profilovania, čo má za následok právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo ktoré na Vás majú podobný podstatný dopad.

Doba na uchovávania Vašich osobných údajov závisí na príslušnom účele, pre ktorý sú údaje spracovávané, a na príslušnom nástroji, v ktorom sú tieto osobné údaje spracovávané. V týchto Pravidlách nie je možno stanoviť rôzne doby na uchovávanie osobných údajov v primerane zrozumiteľnom formáte. Kritériá používané na stanovenie platnej doby na uchovávanie sú tie, že budeme uchovávať osobné údaje stanovené v týchto Pravidlách,

 • dokiaľ to bude nutné pre príslušný účel;
 • dokiaľ to bude nutné na realizáciu nášho obchodného vzťahu s Vami;
 • dokiaľ s tým budete súhlasiť a/alebo
 • dokiaľ to budú vyžadovať príslušné zákony o uchovávaní údajov.
   

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Na uľahčenie nášho efektívneho používania Vašich osobných údajov, a aby sme Vám mohli poskytnúť obsah a/alebo zdroje, poskytujeme Vaše osobné údaje tretím osobám, avšak iba za týchto okolností:

Dodávateľom, živnostníkom a zástupcom: priebežne najímame alebo zamestnávame iné spoločnosti či fyzické osoby, aby v našom mene vykonávali niektoré funkcie, ako napríklad hosting a/alebo uchovávanie obsahu Internetovej stránky alebo poskytovanie určitých pokročilých funkcionalít obsiahnutých na Internetovej stránke, poskytovanie marketingových služieb alebo poskytovanie aktuálnych finančných informácií na Vašu žiadosť. Títo dodávatelia sú činní v týchto krajinách: [Slovenská republika], [Nemecko], [Rakúsko], [Holandsko], [Švajčiarsko]. Títo príjemcovia majú prístup iba k Vašim osobným údajom, tak ako ich potrebujú na vykonávanie ich činností, a nesmú tieto osobné údaje používať na žiadne iné účely. Títo príjemcovia musia dodržiavať zmluvné záväzky týkajúce sa zachovania mlčanlivosti.

 • Iným subjektom prináležiacim k skupine Silverhand (t.j. akýmkoľvek spoločnostiam priamo či nepriamo ovládaným zo strany Silverhand). Zoznam spoločností patriacich do skupiny Silverhand je uvedený tu [http://silverhand.sk/kontakt-2/] vrátane ich dodávateľov, živnostníkov a zástupcov, ktorí môžu byť zúčastnení na poskytovaní Internetovej stránky alebo obsahu, tak aby sme Vám mohli poskytovať lepšie služby alebo, jednoducho povedané, aby sme mohli reagovať na Vaše žiadosti (napr. keď používate formuláre „kontaktujte nás“).
 • Vládnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní, ak podľa nášho výlučného uváženia rozhodneme, že sme zo zákona povinní tak učiniť.
   

IP adresy a cookies

Na správu systému zhromažďujeme informácie o Vašom počítači, vrátane (ak sú k dispozícii) Vašej IP adresy, operačného systému a typu browsera. Ide o štatistické údaje o tom, kedy a ako naši používatelia prezerajú stránky, a tieto údaje neidentifikujú Vás ani žiadnu inú fyzickú osobu.

Z rovnakého dôvodu môžeme získať informácie o tom, ako všeobecne používate internet, pomocou cookie súboru, ktorý je uchovávaný na Vašom zariadení. Cookies nám pomáhajú zlepšovať Internetovú stránku a poskytovať lepší a viac personalizovaný obsah. Ďalšie informácie o tom, ako na Internetovej stránke používame cookies, nájdete v našich [Pravidlách pre cookies].[http://silverhand.sk/pravidla-pre-cookies/]

Ak sa o svoj počítač delíte s inými osobami, odporúčame vám nezvoliť možnosť „uložiť moje údaje“, keď Vám Internetová stránka túto možnosť ponúkne.

Kde sú Vaše osobné údaje uložené a spracovávané.

Ako je uvedené vyššie v odseku „Poskytovanie osobných údajov tretím osobám“, poskytujeme Vaše osobné údaje nasledujúcim subjektom:

 • Dodávateľom živnostníkom alebo zástupcom: Pokiaľ používame tretie osoby ako dodávateľov, živnostníkov alebo zástupcov, sú Vaše osobné údaje pod našou kontrolou a používame kontrolné mechanizmy na zaistenie adekvátnej ochrany Vašich osobných údajov.
 • S ostatnými spoločnosťami zo skupiny Silverhand: Uzatvorili sme dohodu v rámci celej skupiny pre trvalú adekvátnu ochranu Vašich osobných údajov.

Vynakladáme všetko úsilie, ktoré je primerane nutné pre bezpečné zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi v súlade s týmito Pravidlami.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európsku úniu?

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané a spracovávané v inej krajine či v niekoľkých iných krajinách v Európskej únii.

Bezpečnosť údajov

Hoci urobíme všetko na ochranu Vašich osobných údajov, upozorňujeme, že prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný a nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov prenášaných na Internetovú stránku alebo tretím osobám; z tohto dôvodu sa akýkoľvek prenos uskutoční na Vaše vlastné riziko. Budeme používať prísne operačné postupy a adekvátne technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k žiadnemu neoprávnenému prístupu k týmto osobným údajom a k ich neoprávnenej zmene, vymazaniu alebo prenosu.

Vaše práva. Ako môžete mať prístup k Vašim osobným údajom a ako ich môžete opravovať a odstraňovať.

Podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov máte tieto práva:

 • Právo prístupu k Vašim osobným údajom a právo získať ich kópiu: Máte právo požiadať o potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tomu tak je, máte prístup k Vašim osobným údajom a k určitým informáciám, ako sú Vaše osobné údaje spracovávané. V niektorých prípadoch nás môžete požiadať o elektronickú kópiu Vašich osobných údajov.
 • Právo opraviť Vaše osobné údajov: Ak môžete doložiť, že Vaše osobné údajov, ktoré spracovávame, nie sú správne, môžete požiadať o ich aktualizáciu alebo inú opravu.
 • Právo na zabudnutie/odstránenie údajov: Za určitých okolností máte právo
  na odstránenie Vašich osobných údajov. Túto žiadosť môžete predložiť kedykoľvek a Silverhand posúdi, či Vašej žiadosti vyhovieť; toto právo je však obmedzené našimi zákonnými právami alebo povinnosťami uchovávať osobné údaje.
  V situáciách, keď v súlade so zákonom rozhodneme, že Vašej žiadosti o výmaz vašich osobných údajov musí byť vyhovené, tak Silverhand učiní bez zbytočného odkladu.
   

Na uplatnenie Vašich práv nás môžete kontaktovať na nasledujúcej adrese: praca@silverhand.sk.

V rozsahu, v akom naše spracovávanie vašich osobných údajov musí byť Vami schválené, máte rovnako právo Váš súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovávania na základe Vášho súhlasu pred doručením odvolania súhlasu.

Môžete rovnako podať sťažnosť na naše spracovávanie Vašich osobných údajov
na Vašom miestnom úrade na ochranu údajov.

Marketingové oznámenia.

Budeme Vám zasielať e-mailom marketingové oznámenia, iba pokiaľ na to dáte súhlas.

Formuláre, ktoré používame na získavanie vašich osobných údajov, obvykle obsahujú políčko, ktoré musíte zaškrtnúť, pokiaľ súhlasíte so zasielaním marketingových oznámení. Pokiaľ Vám zasielame marketingové oznámenia e-mailom, môžete Váš súhlas so zasielaním ďalších marketingových oznámení zrušiť kliknutím na funkciu „odhlásiť sa“ alebo „zrušiť“ v e-maile. Ak chcete kedykoľvek uplatniť svoje právo zrušiť súhlas, môžete nás rovnako kontaktovať na praca@silverhand.sk, pričom nám musíte poskytnúť tieto informácie: Vaše meno, Vašu e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a marketingové oznámenia, ktorých zasielanie chcete zrušiť.

Zmeny týchto Pravidiel

Podmienky týchto Pravidiel možno priebežne meniť. Všetky podstatné zmeny týchto Pravidiel budeme zverejňovať formou riadnych oznámení buď na tejto internetovej stránke alebo Vás budeme kontaktovať pomocou iných komunikačných kanálov.

Kontakt

Otázky, pripomienky a žiadosti týkajúce sa týchto Pravidiel sú vítané a je nutné ich adresovať spoločnosti SILVERHAND Slovakei s.r.o. na e-mailovú adresu: praca@silverhand.sk.

Ak chcete požiadať o kópiu mechanizmov týkajúcich sa konkrétneho prenosu Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na adrese sídla Hričovská 7128/3, 921 01 Piešťany alebo elektronicky na adrese praca@silverhand.sk.

International Recruiting Experts